Privacy Policy

Privacybeleid IDIOT DU VILLAGE

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons door op onze site te browsen, je in te schrijven voor onze nieuwsbrief, of door een bestelling bij ons te plaatsen. We verzamelen alleen data als dat nodig is om jouw shopervaring en sitegebruik te verbeteren. We zullen nooit jouw data met derden delen of deze verkopen, of op een andere manier intentioneel jouw privacy schenden. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee de gebruikservaring verbeteren.

PRIVACY VERKLARING

IDIOT DU VILLAGE, gevestigd aan de Veemarktstraat 34 1.3, 5038 CV te Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@idiot-du-village.com

Adres: I.B.C-weg 3F,  5683 PK Best.

Persoonsgegevens die wij verwerken

IDIOT DU VILLAGE verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer (optioneel)
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@idiot-du-village.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

IDIOT DU VILLAGE verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Je te kunnen e-mailen (evt bellen) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– IDIOT DU VILLAGE analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– IDIOT DU VILLAGE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

IDIOT DU VILLAGE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IDIOT DU VILLAGE) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IDIOT DU VILLAGE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een maximum van 5 jaar als bewaartermijn voor alle verzamelde persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

IDIOT DU VILLAGE verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Alleen werknemers van IDIOT DU VILLAGE zullen toegang hebben tot jouw gegevens indien nodig. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. IDIOT DU VILLAGE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IDIOT DU VILLAGE gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. IDIOT DU VILLAGE gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door IDIOT DU VILLAGE en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@idiot-du-village.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .IDIOT DU VILLAGE wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IDIOT DU VILLAGE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@idiot-du-village.com. Je hebt ook het recht op het indienen van een klacht bij Autoreit Persoonsgevens (AP)

Mocht er een datalek of breuk voorvallen, dan zijn wij ons bewust van onze meldplicht bij Meldlokat datalekken AP en zullen dit dan ook altijd doen.

* laatste update: 8 mei 2023*

Disclaimer voor www.idiot-du-village.com

IDIOT DU VILLAGE verleent u hierbij toegang tot www.idiot-du-village.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

IDIOT DU VILLAGE behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

IDIOT DU VILLAGE spant zich in om de inhoud van www.idiot-du-village.com.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.idiot-du-village.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van IDIOT DU VILLAGE

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.idiot-du-village.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Idiot du Village. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.idiot-du-village.com. Idiot du Village oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via info@idiot-du-village.com

Voor op www.idiot-du-village.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan IDIOT DU VILLAGE nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij IDIOT DU VILLAGE en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van IDIOT DU VILLAGE, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.  

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Updating…
  • No products in the cart.